มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง โดยได้รับเกียรติจาก องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง , องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง , นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประธานจัดงานโครงการหลวง 2562 และ ศ.เกียรติคุณ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ร่วมแถลงข่าว โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

เนื่องในวาระครบ 50 ปี การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จากพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 สู่พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัด 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม 2562 เป็นการนำเสนอผลความสำเร็จด้านการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง หรือ ROYAL PROJECT MODEL ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานตลอดระยะเวลา 50 ปี ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การปลูกพืชเสพติด การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย และการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร แนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างเข้าใจ เข้าถึง ทำให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจนความหิวโหย และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่อื่นในโลก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN : Sustainable Development Goals–SDGs) 17 ข้อ เพื่อความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของมนุษยโลกในอนาคต โดยผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติจะเดินทางมาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ผลการประชุมจะได้นำไปเสนอและเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมีนาคม 2563 อีกด้วย

งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 50 ปี และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์โครงการหลวง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่ พระราชปณิธานในรัชกาลที่10 : แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อความยั่งยืน” นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค นิทรรศการการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่… ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน ในปีนี้ยังได้เอาใจคนรักสุขภาพด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดี มีคุณประโยชน์สูง และส่งเสริมสุขภาพ มาจำหน่ายมากกว่า 1,200 รายการ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขและสุขภาพดีแก่คนที่รักในเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการหลวงได้จัดกระเช้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ที่มีถึง 10 รายการ ให้เลือก ได้แก่ ชุดเติมพลังใจ เพิ่มพลังกาย ชุดเติมเต็มใจ ชุดเพลิน ชุดของขวัญจากยอดดอย ชุดบุปผาภิรมย์ ชุดปันความสุข ชุด Toiltries Box – Vetiver ชุด Toiltries Box – Lavender ชุดข้าวโครงการหลวง และชุดชา 50 ปี มูลนิธิโครงการหลวง และยังมีสินค้าไฮไลท์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง หลินจือสายพันธุ์ใหม่ของโครงการหลวงที่ทดลองและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าจากธรรมชาติที่ดีที่สุด ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ผลิตจากเห็ดหลินจือแดงโดยนำมาบดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กระบวนการผลิตสะอาด ปลอดภัย ในปริมาตรที่แน่นอน คุณประโยชน์ง่าย ๆ แค่ฉีกซองลงหม้อ เพียง 15 นาทีเท่านั้น ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น สุดยอดชาอัสสัม ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวง ได้แก่ กลิ่นแพชชั่นพีช กลิ่นเอิร์ลออฟ สยาม กลิ่นเอิร์ลออฟ สยาม กลิ่นสยามมิส เบรกฟาสต์ และกลิ่นจัสมิน ที และยังมีสินค้าที่จำหน่ายและโปรโมชั่นเฉพาะในงาน เช่น มะม่วงกวนนวลคำ คิวนัวกรอบ ลูกพลับกึ่งแห้ง ขนมปังควินัว สตรอว์เบอร์รี ขนมปังคิวนัวน้ำผึ้ง ไก่ดำหยอง เฟต้าชีสขวดแพ็คคู่ โดยเฉพาะปีนี้โครงการหลวงได้จัด clearance sale สินค้าลดราคา และรายการนาทีทอง ในหลายกลุ่มสินค้า และยังมี โปรโมชั่นสินค้าสดหลัง 6 โมงเย็น ของทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงโดยเชฟและดารารับเชิญ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า รวมทั้งการจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม จากร้านสวัสดิการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อาทิ ขนมจีนน้ำยาปลาเทร้าต์ แกงเขียวหวานอาโวคาโด ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งกาแฟรับประทานคู่กับหมั่นโถวเห็ดหอม พร้อมมุมนั่งจิบกาแฟหอมกรุ่นท่ามกลางธรรมชาติ และสปาเด็กดอย

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ได้ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น