“สมาคมยางนา – ขี้เหล็กสยาม” จัดกิจกรรมเปิดตัว และวิ่ง “Run for Yangna”

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนชาวเชียงใหม่ ลำพูน และนักท่องเที่ยว คงคุ้นเคยกับ “ถนนสายต้นยาง” หรือ “ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน” สายเก่า กันเป็นอย่างดี ซึ่งต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนนี้ ถูกปลูกขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2425 โดย มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรสีห์ วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ ตั้งแต่เชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปจนจรดเขตจังหวัดลำพูน (แดนเมือง) ต่อมาในปี 2454 ทางราชการได้นำต้นยางนามาให้ราษฎรช่วยกันปลูกเพิ่มอเพื่อความร่มรื่น สวยงามตลอดสองข้างทาง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และปลูกต้นขี้เหล็กในเขตจังหวัดลำพูน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของถนนสายนี้จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของเมืองออกไปตามเส้นทางถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สองข้างถนนจากชุมชนชนบทสู่พื้นที่เมือง และพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท สิ่งเหล่านี้ทำให้ต้นยางนาและต้นขี้เหล็กสองข้างถนนถูกคุกคามจากกระแสการพัฒนาเมือง ซึ่งยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับมิติทางสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควร จนทำให้ต้นยางนาและต้นขี้เหล็กเริ่มทยอยหักโค่นและล้มตายอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน ร้านค้า และผู้ใช้เส้นทาง

ดังนั้น “สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม” จึงเกิดขึ้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีตั้งใจจะช่วยกันแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของต้นยางนา-ขี้เหล็กและอันตรายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ด้วยการฟื้นฟูต้นยางนาและต้นขี้เหล็กให้แข็งแรงสวยงามร่มรื่น โดยนำความรู้ด้านรุกขกรรมมาใช้ในการจัดการ ตั้งแต่ระบบราก ลำต้น กิ่งก้านใบ รวมทั้งผลักดันให้มีแผนการจัดการต้นไม้และถนนอย่างมีระบบ ให้ถนนยางนา-ขี้เหล็กเป็นโมเดลการจัดการต้นไม้ริมถนนของประเทศไทย นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯนั้น ก็เพื่อ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก 2.ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการต้นยางนาและขี้เหล็ก และ3.ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน มูลนิธิ สมาคมอื่นและชุมชน ในการบำเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆ ซึ่งทางสมาคมฯพร้อมจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 1.การให้บริการแก่สมาชิก ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร, ความช่วยเหลือและแสวงหาความรู้, เชื่อมความสัมพันธ์, เป็นตัวกลางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 2.การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา การวิจัยและพัฒนา 3.การระดมทุนผ่าน “กองทุนยางนาขี้เหล็ก” ที่มีแนวความคิดในการเป็นกองทุนที่เชื่อมโยงชุมชนและสังคม ภายใต้วิถีชุมชนกับต้นยางนาและขี้เหล็ก และสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้ฐานทุนที่มีอยู่ภายในมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และนำไปสู่การเชื่อมโยงกับกิจกรรมและกลุ่มองค์กรอื่นๆในชุมชน สังคม เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”

โดยงานนี้สมาคมยางนา – ขี้เหล็กสยาม มี อ. บรรจง สมบูรณ์ชัย เป็นนายกสมาคมฯ และนายสมชัย เบญจชย เป็นอุปนายกสมาคมฯ มีที่ตั้งที่ เลขที่ 176/5 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 5 ซึ่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้ร่วมลงนาม MOU กับ จังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , กรมป่าไม้ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , เครือข่ายต้นไม้ในเมือง , เทศบาลนครเชียงใหม่ , เทศบาลตำบลหนองหอย , เทศบาลตำบลหนองผึ้ง , เทศบาลตำบลยางเนิ้ง , เทศบาลตำบลสารภี โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันในเบื้องต้น คือ ระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนา ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตามหลักรุกขกรรม อาทิ การฝึกอบรมบุคลากร การปฏิบัติงาน งานวิชาการ การติดตามประเมินผลทั้งระบบ ให้เป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย

พร้อมกันนี้ทางสมาคมฯ ยังพร้อมที่จะจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “Run for yangna 2020 : ยางนา 1000 ต้น หมื่นคนรักษา” ขึ้นด้วย โดยจะเป็นกิจกรรรมแรกของสมาคมฯ ที่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ต้นยางนา ด้วยการเดินวิ่งการกุศล Run for yangna 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เพื่อฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก ให้มีสุขภาพดี ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนปลอดภัย โดยมีหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด , จังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ซึ่งเปิดรับสมัครนักวิ่งทั้งหลายตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยกิจกรรมงานวิ่ง จะเริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น – 11.00 น. ปล่อยตัว 06.00 น. ณ สนามกีฬา โรงเรียนสารภีพิทยาคม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กับการวิ่งบนถนนสายต้นยาง ในระยะทาง 12 กิโลเมตร และ Fun Run 5 กิโลเมตร ท่านใดสนใจร่วมวิ่ง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เฟสบุ๊ค : Run for yangna 2020 หรือโทรศัพท์ 089-4355256 นายอัตนัย รักษ์ไพรสกุล (อ.ดอย)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น