กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“แม่ฮ่องสอน” ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ใน 3 อำเภอแห่งประวัติศาสตร์ “ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน” จัดกิจกรรมให้ชุมชนช่วยการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และธรรมชาติในแถบเทือกเขารอยต่ออำเภอปางมะผ้า ปาย และเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสภาพป่าเขา ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม มีถ้ำอยู่จำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจพบว่า  มีมนุษย์ถ้ำโบราณอาศัยอยู่เป็นเวลานานมาแล้ว นอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลมาตั้งฐานทัพบริเวณอำเภอขุนยวม ทำให้เกิดประวัติและเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น

ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นว่าประวัติศาสตร์ทั้งสองด้านควรได้รับการบอกเล่าเรื่องราว ถ่ายทอด โดยผู้ที่อยู่ในชุมชน ประกอบกับกระแสและความนิยม การท่องเที่ยวโดยชุมชน “Community Based Tourism” ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่คาดหวังว่า เป็นการท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของชุมชนต่าง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น ในมิติที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของ เป็นผู้รับผิดชอบ และทำหน้าที่จัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยชุมชนเอง เป็นการยกย่อง เชิดชูภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของชุมชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพื้นที่เป้าหมาย

    

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ อำเภอปางมะผ้า ขุนยวม และเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จะเข้ามา มีส่วนร่วม ในการดูแล รักษา ปกป้อง และสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนที่ทรงคุณค่าในอนาคต โดยจะจัดกิจกรรม เปิดตัว ชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างการรับรู้ในแก่นักท่องเที่ยวและเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

        ทางจังหวัดจึงได้ดำเนินการโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 2562 เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยว และเพื่อส่งเสริมรายได้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหวังว่าในช่วงการท่องเที่ยวปลายปีนี้ที่เข้าสู่ฤดูหนาวจะทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่และสัมผัสความงดงามทางธรรมด้วยควบคู่กันไปด้วย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น