ธปท.สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าว “เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2562”

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ นำโดย “นายโอรส เพชรเจริญ” ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าว “เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2562” ขึ้น ณ ห้องประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ที่ขยายตัวดีในช่วงต้นไตรมาส สำหรับการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวจากเม็ดเงินของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้ามาช่วยพยุงกำลังซื้อ การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว จากหมวดเครื่องดื่มที่เร่งผลิตก่อนปรับขึ้นภาษีสรรสามิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางสินค้าตามความต้องของตลาดต่างประเทศ สำหรับการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวดี ทางด้านผลผลิตสินค้าเกษตรและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐยังหดตัวต่อเนื่อง

โดย “นายโอรส เพชรเจริญ” ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงตามราคาน้ำมันขายปลีก สำหรับอัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ ซึ่งมีรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้ “การอุปโภคบริโภคเอกชน” ขยายตัวเล็กน้อย จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ขยายตัวเกือบทุกหมวด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยพยุงกำลังซื้อ ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ทรงตัว โดยยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ขยายตัวเล็กน้อย ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหดตัว

“ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว” ขยายตัวชะลอลง จากนักท่องเที่ยวชาวไทยหดตัวจากไตรมาสก่อน ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้ประชาชนบางส่วนระมัดระวังการใช้จ่าย พิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือและอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมที่ลดลง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวดี โดยเฉพาะชาวจีน ชาวเกาหลีใต้ ยุโรปและเอเชียอื่น ๆ เป็นผลจากมาตรการการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) และการเปิดเส้นทางการบินใหม่มายังภาคเหนือ

“รายได้เกษตรกร” ขยายตัวเล็กน้อย จากด้านราคาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปี และลำไย เพราะปริมาณผลผลิตปีนี้ลดลง นอกจากนี้ราคาปศุสัตว์ขยายตัวดีทั้งสุกรและไก่เนื้อ จากความต้องการบริโภคจากต่างประเทศที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทางด้านผลผลิตพืชหลัก เช่น ลำไย ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หดตัวจากได้รับความเสียหายจากแล้ง สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากหนอนกระทู้ระบาดด้วย

“การผลิตภาคอุตสาหกรรม” กลับมาขยายตัว ตามหมวดเครื่องดื่มที่ขยายตัวจากปัจจัยชั่วคราวจากการเร่งผลิตก่อนการปรับขึ้นภาษีความหวานในไตรมาสหน้า หมวดสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวจากลำไยตามความต้องการจากจีน หมวดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นในหลายสินค้า ได้แก่ ชิ้นส่วนที่ใช้ในยานยนต์ ชิ้นส่วนที่ใช้ในอุปกรณ์โทรคมนาคม และชิ้นส่วนที่ใช้จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ขยายตัวตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้บางส่วนได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบางบริษัทจากจีน สำหรับหมวดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวจากฐานต่ำในปีก่อน

“การลงทุนภาคเอกชน” ยังคงหดตัว โดยการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวจากมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรโดยเฉพาะผู้ผลิตเพื่อส่งออกรายใหญ่หลังจากที่ลงทุนในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งยอดจดจำหน่ายรถบรรทุกที่ลดลง ทางด้านการลงทุนในภาคก่อสร้างทรงตัวในระดับต่ำ เนื่องจากที่อยู่อาศัยเหลือขายยังมีจำนวนมาก ส่งผลให้พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างโดยรวมลดลงทั้งในเขตและนอกเทศบาล โดยเฉพาะพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งยอดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หดตัวเช่นกัน

“การใช้จ่ายภาครัฐ” หดตัวต่อเนื่อง จากฐานสูงในปีก่อน โดยรายจ่ายประจำลดลง ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมพัฒนาชุมชน และหมวดรายจ่ายอื่นๆ ของกรมการปกครอง ทางด้านการใช้จ่ายงบลงทุนหดตัวตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับอัตราการเบิกจ่ายของรายจ่ายรวมปีงบประมาณ 2562 โดยไม่รวมงบกลาง (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) อยู่ที่ร้อยละ 90.9 ต่ำกว่าเป้าหมาย

“มูลค่าการค้าผ่านชายแดน” มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทยังหดตัว จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์จากยาง และเนื้อไก่แช่แข็ง อย่างไรก็ดี การส่งออกผลไม้โดยเฉพาะมังคุดและทุเรียนไปจีนขยายตัวดี ส่วนการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามสินค้าเกษตรจากเมียนมาและไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ

“เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ” อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ลดลงจากไตรมาสก่อนตามราคาน้ำมันขายปลีก ขณะที่ราคาอาหารสดปรับสูงขึ้นจากราคาข้าว เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ทางด้านอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยการจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นส่วนนอกภาคเกษตรลดลง

และ”ภาคการเงิน” สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดสินเชื่อรวม 1,334.3 พันล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนสินเชื่อธุรกิจหดตัวต่อเนื่อง ด้านเงินฝากมีจำนวน 1,211.9 พันล้านบาท ขยายตัวในหมวดเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษเพื่อชดเชยส่วนที่ครบกำหนด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น