จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเยาวชนทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เยาวชนคนดีสู่การเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ” โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกต่อส่วนรวม “จิตสาธารณะ” ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ โดยเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ และปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถนำความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์มาเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 215 คนเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากนักวิชาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น