‘SUN’ ร่วมมือ ร่วมใจ สร้าง “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว”

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ‘SUN’ นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ นายทองคำ ผัดตัน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก นายกิตติเชษฐ์ เป็งคำมูล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าจี้ และชาวบ้านป่าจี้ จัดกิจกรรม โครงการ “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในหมู่บ้าน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ วัดป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นายทองคำ ผัดตัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก ได้เป็นประธานกล่าว ถวายสัตย์ปฏิญาณตน โครงการ“หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข อีกทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดป่าชี่ และมอบกล้าไม้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ครัวเรือน เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

นายองอาจ เปิดเผยว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยได้ร่วมจัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าชี่ และซื้อครุภัณฑ์ทาการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสะโตก ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้กลับมาสู่สภาวะที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข โดยอาศัยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ จากทุกฝ่ายในพื้นที่เข้าดูแลและให้การสนับสนุน นอกจากการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดแล้ว การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญอย่างมาก การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนร่มรื่นและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งสะโตก จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น