แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดโครงการสร้างพลังความดีเพื่ออมก๋อยปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืน

แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดโครงการสร้างพลังความดีเพื่ออมก๋อยปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระธาตุดอยแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดโครงการสร้างพลังความดีเพื่ออมก๋อยปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระธาตุดอยแก้ว ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่าง มั่นคง ยั่งยืน สำหรับโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมการรับคืนเมล็ดพันธุ์ฝิ่นและอุปกรณ์เสพฝิ่นจากราษฎรที่ร่วมโครงการ การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฝิ่นจำนวน 17 รายและการบวชป่า ตลอดจนการปลูกต้นไม้ บริเวณ ณ พระธาตุดอยแก้ว โดยมีส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, นักเรียน และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ กองทัพน้อยที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันพบว่า สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นมีแนวโน้มดีขึ้น สามารถควบคุมสถานการณ์ และลดปัญหาในวงกว้างได้ โดยในปีนี้ตรวจพบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น จำนวน 26.91 ไร่ ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 52

**เมล็ดฝิ่น 17 กก.ใช้ปลูกได้ 42.5 ไร่ ได้ผลผลิตไร่ละ 4 กก.= 170กก.ๆละ 80,000=13,600,000 ถ้าคิดจำนวน จ๊อย=106.25 จ๊อยๆละ 100,000=:10,625,000.-บาท**

ทั้งนี้ เกิดจากการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเข้มแข็ง, มีเอกภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และพัฒนากลไกการอำนวยการและบริหารจัดการปัญหาในระดับอำเภอ จนถึงระดับตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากราษฎรในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
อย่างไรก็ตามในห้วงที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการจิตวิทยา แก่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงปัญหาฝิ่นอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ราษฎรในพื้นที่ได้ส่งมอบคืนเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และอุปกรณ์การเสพฝิ่นให้กับทางราชการ เพื่อร่วมทำความดีต่อแผ่นดิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น