กิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ

นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จำนวนมากถึง 624 โครงการ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางในการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายประการหนึ่ง คือ ต้องการให้บุคลากรทุกภาคส่วน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน้อมนำหลักแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ไปขยายผลต่อยอดได้ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้

การศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ เสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงาน ตลอดจนการยึดมั่นตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ ต่อไป

สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก การเพาะชำกล้าหญ้าแฝก ,

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายสรุปโครงการความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งห้อยในประเทศไทย ศึกษาดูงานเรือนกระจก และทางเดินยอดไม้คาโนบี้ ,

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูจินหัว ศูนย์ศิลปาชีพ และการทำข้าวเกรียบอโวคาโด , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาเส้นทางคมนาคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดงสามหมื่น-วัดจันทร์ ดูงานโรงคัดบรรจุ แปลงกล้าระบบ GAP แปลงสาธิตผลไม้ แปลงสาธิตกาแฟ แปลงสาธิตทดสอบการคัดสายพันธุ์ฟักทองญี่ปุ่น แปลงสาธิตการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนไม้ไผ่ต้นทุนต่ำ และโครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดูงานแปลงกาแฟ การเพาะกล้ากาแฟ ชมแปลงไม้ผล และแปลงพืชผักสมุนไพร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น