สกสว.จับมือสอวช.เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมพาไทยก้าวข้ามความท้าทาย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุระสงค์ชี้แจงให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้รับรู้และเข้าใจถึงการปฏิรูประบบ ววน. ของประเทศ รวมไปถึงในส่วนของร่างแผนด้าน ววน. 2563-2565 จะเป็นกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ววน. ของหน่วยงาน โดยในการจัดประชุมครั้งนี้มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 330 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบ ววน. ของประเทศ

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ สกสว.ชี้แจงบทบาท สกสว.

โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ สกสว. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สกว. ในฐานหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่มาเป็น สกสว. มีหน้าที่สำคัญคือ การจัดทำแผน และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. ภายใต้หน่วยงาน มีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะจัดสรรงบ ให้กับแผนงานริเริ่มสำคัญขนาดใหญ่ โดยในส่วนของร่างแผนด้าน ววน. 2563 – 2565 จะเป็นกรอบและแนวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ปรับให้มีเป้าหมายรายสาขาที่คมชัดขึ้น โดยนำข้อมูลจากการระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิรายสาขาจากภาคส่วนต่าง ๆ จากการประชุมระดมสมอง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และมีกำหนดการจัดการประชุมระดมสมองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำหรับร่างแผนด้าน ววน. ประกอบด้วย 4 มิติ ประกอบด้วย

(1) มิติกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. การพัฒนาบุคคลากร ววน. การพัฒนานิเวศ ววน. และการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์

(2) มิติประเด็น จะประกอบด้วยเรื่อง (Theme) ประมาณ 7 เรื่อง และเรื่องย่อย (subtheme) ประมาณ 17 สาขา กำหนดเป้าหมายและแนวทาง เพื่อถอดเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ ววน.

(3) มิติหน่วยงาน เพื่อกำหนดผู้ใช้ประโยชน์ และหน่วยงานญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนา ววน.

(4) มิติเวลา แผนด้าน ววน. เป็นแผนระยะกลาง เพื่อให้เป็นกรอบในการพัฒนา ววน. อย่างต่อเนื่อง และเป็นกรอบในการขอรับจัดสรรงบประมาณแบบ multiyear

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สกสว.

กล่าวเพิ่มเติมถึงการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณแนวทางใหม่

ด้าน ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. กล่าวเพิ่มเติมถึงการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณแนวทางใหม่ ในวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมาว่า การจัดสรรงบประมาณจะผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ของ สกสว. ต้องผ่านความเห็นชอบของ กสว. และสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ววน. ของหน่วยงาน หน่วยงานสามารถจัดทำคำของบประมาณแบบ multiyear ให้สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. และ สกสว.จะจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยงานตามคลัสเตอร์หรือแผนงานสำคัญขนาดใหญ่ โดยคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม หรือ ผ่าน Funding Agencies โดยใช้ platform 4 ด้านของท่านรัฐมนตรีเป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน ววน. และสามารถบูรณาการสร้างผลงาน ววน. ตาม demand-driven ให้ได้มากที่สุด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณด้าน ววน. ให้กับหน่วยงานในระบบอย่างทั่วถึง จึงได้มีการจัดประชุมในแต่ละภูมิภาคขึ้น ดังนี้ ภาคใต้ วันที่ 9 สิงหาคม ณ โรงแรมคริสตัส จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 สิงหาคม โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น และสุดท้ายภาคเหนือ วันที่ 19 สิงหาคม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภาการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) กล่าวถึงร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน

ขณะที่ ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภาการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) กล่าวถึงร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ช่วงหนึ่งว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้นโยบายครอบคลุมแนวคิด 4 Platform ประกอบด้วย การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าท้ายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เศรษฐกิจท้องถิ่น

ล่าสุดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือซุปเปอร์บอร์ด ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรอบวงเงิน 37,000 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ตั้งเป้าหมายการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาประเทศไว้ที่ 1.2% ต่อ GDP หรือ 212,340 ล้านบาท

สำหรับการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ สกสว. จะมีการจัดทำแผนบูรณาการ ววน.เชิงพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มย่อย ประกอบด้วยด้วย แผนด้านคนไทยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการสร้างความเข้มแข็งเชิงพื้นที่และความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคมเท่าเทียมและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ด้านเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้านระบบนิเวศการพัฒนาประเทศ และด้านการปฏิรูปการอุดมศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ ววน. ในมิติ Area-base ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีเป็นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น