ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมือภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงาน New North Expo ชูนวัตกรรมอาหาร-ของฝากของที่ระลึก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวเปิดตัวงานแสดงและจำหน่ายสินค้า  New North Expo 2019 Food & Lifestyle ณ โรงแรมรติล้านนา จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง นำสินค้าประเภทเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ของฝากของที่ระลึก ผ้าทอ กาแฟ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายกว่า 250 ราย

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านเกษตรและอาหาร สามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบจำนวนมากกระจายทั่วทั้งภูมิภาค และเป็นที่ยอมรับให้เป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ มีมูลค่าที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารกว่า 120,000 ล้านบาท โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สามารถสร้างมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาท และมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารมากว่า 2,500 โรง หรือคิดเป็นสัดส่วน 46 % ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในพื้นที่  ในส่วนของผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม  นับเป็นฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการของตลาด อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก และสินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสู่งานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า งาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการสินค้า หัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ให้สามารถแข่งขันได้  โดยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรม, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  ธนาคารออมสิน รวมทั้ง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle ในช่วงระหว่าง 23 – 25 สิงหาคม 2562 อยู่ที่ประมาณ 100,000 คน และคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทั้งจากการเจรจาธุรกิจและการซื้อขายภายในงานได้ถึง 15 ล้านบาท

นางสริตา จินตกานนท์ ผู้ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “สสปน. ขับเคลื่อนโครงการ Empower Thailand Exhibition (EMTEX) มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาค โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับ และสร้างการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ โดยงานแสดงสินค้า New North Expo 2019 Food & Lifestyle ถือเป็นการสร้างงานแสดงสินค้าใหม่ที่มีศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป และสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมของขวัญของที่ระลึกในกลุ่มภาคเหนือตอนบน   โดย สสปน. ให้การสนับสนุนและพร้อมผลักดันงานแสดงสินค้า New North Expo 2019 Food & Lifestyle ในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการวางแผนของงานอย่างต่อเนื่องระยะ 3 ปีขึ้นเพื่อให้สามารถเตรียมงานประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้า สร้างให้เกิดการรับรู้ และดึงดูดผู้เข้าชมงานเป้าหมายได้ เพื่อให้งานเติบโตอย่างเนื่อง โดยวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งการสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจ (Trade Exhibition) ของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรมของขวัญของที่ระลึกของภาคเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่เมืองไมซ์ รวมถึงภูมิภาคภาคเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโต”

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพทางการตลาด จากโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม        ภาคที่ 1 ได้แก่ โครงการนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดสากล (Northern Inno Showcase),  โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & Lifestyle Industry Creation),  โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร (เหนือชั้น),  โครงการเชียงใหม่คอฟฟี่ฮับ และฟู้ดทรักส์ รวมทั้งบูธแสดงสินค้าของหน่วยงานต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวมกว่า 250 บูธ เต็มพื้นที่เชียงใหม่ฮอลล์

นาย วิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงกิจกรรมของ ททท. ภายในงานดังกล่าวว่า ในงานนี้ ททท. จัด Showcase ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดยนำร้านค้า ชุมชน จากภาคเหนือมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส เรียนรู้ ลองทำ Workshop รวมถึงจับจ่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าภาคเหนือ เสวนาในหัวข้อ ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ ผ้างามกับการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการร้านค้า ชุมชนในภาคเหนือ และผ้าไทยในชีวิตประจำวันกับเจ้าของ Facebook กลุ่มบ้านซิ่นปันกันสวย รวมถึงนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งผ้าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของภาคเหนือด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษซื้อสินค้าภายในโซน Showcase ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือครบ 1,000 บาท แลกรับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์ Information ของโซน Showcase ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือจากกรมปศุสัตว์ นิทรรศการโครงการในพระราชดำริ ของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจ กิจกรรมนาทีทอง การส่งเสริมการขาย การสาธิต รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้ อาทิ  การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดย อ.ดร ธีรชัย ศุภเมธีกุลวัฒน์ ดีไซเนอร์และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Qualy และหัวข้อ  Smart China การทำธุรกิจกับจีนอย่างชาญฉลาด โดย ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้อำนวยการศูนย์ China Intelligence Center (CIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับไฮไลต์ของงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle คือ  กิจกรรมแข่งขันทำอาหาร Black Box ชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรังสรรค์เมนูพิเศษจากวัตถุดิบที่มาจากบูธผู้ประกอบการภายในงาน  โดยมีประธานสโมสรเชฟมืออาชีพแห่งประเทศไทย (Club Masterchef Thailand) ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือสำรองที่นั่งกิจกรรมสัมมนาล่วงหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก New North Expo

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น