งานมอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna” ปีที่ 2

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna” ปีที่ 2 :ซึ่งสนับสนุนโดยโครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ” โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna”ปีที่ 2 มีผลการดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้ามาร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้จำนวนมาก และในวันนี้เป็นการจัดงานมอบรางวัล ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ทั้ง 28 ท่าน รางวัลในการประกวดมอบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับผลงานประกวดภาพถ่ายที่เข้ารอบในครั้งนี้ ผู้ส่งภาพร่วมประกวดล้วนมุ่งนำเสนอ ความงดงาม ผ่านมุมมองของแต่ละท่านถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายที่สวยงาม โครงการนี้ถือได้ว่ามีส่วนช่วยในการปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้กับประชาชนทั่วไป ได้หันมาตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้คงความสมบูรณ์อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป และยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส่งผลโดยตรงในการสร้างรายได้เกิดให้กับชุมชนในพื้นที่ ” นายสมหวังกล่าว

นายแสนไชย เค้าภูไทย ที่ปรึกษาสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึง “หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวด โดยเลือกมุมมองภาพถ่ายผ่านกล้องของแต่ละคน ที่ตั้งใจสื่อสารความหมายของภาพออกมาได้อย่างประทับใจ ถ่ายทอดแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาได้งดงาม รวมถึงองค์ประกอบความสวยงามของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนมีภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกชนะการประกวด ทั้งหมด 28 ภาพ” นายแสนไชยกล่าว

โครงการประกวดภาพถ่ายฯ เปิดรับส่งผลงานภาพถ่ายประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 397 ภาพ ได้ผู้ชนะการประกวด ทั้งสิ้น จำนวน 28 รางวัล แบ่งผลงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป, กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว, อ.พร้าว โดยแบ่งรางวัลออกเป็น รางวัลที่ 1,2,3 รางวัลชมเชย 1,2,3 (ทั้ง 3 ประเภทผลงาน) และรางวัลมหาชน จำนวน 10 รางวัล ผลงานในปีที่ 2 นี้ ถือได้ว่าทำให้กรรมการตัดสินใจยากมาก เพราะแต่ละภาพมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และถ่ายทอดเรื่องราว และแนวคิดออกมาได้น่าสนใจแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผลงานคุณภาพที่ผ่านความตั้งใจอย่างมากในการส่งภาพเข้าประกวด

นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส กล่าวว่า “โครงการธรรมชาติปลอดภัย ขอขอบคุณ คุณสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานงานในวันนี้, ขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดงาน, ขอบคุณสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, ขอบคุณร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนาและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ทุกท่าน, ขอบคุณผู้ร่วมการประกวดภาพถ่ายทุกท่าน และขอบคุณสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และหวังว่าโครงการฯ นี้จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ หวงแหน และปกปักรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการช่วยประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และคาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปในอนาคต โครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไป ” นายสุเมธกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น