เปิดร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมสันกำแพง(ป่าตึงห้วยหม้อ) และศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์นม กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ (CIV)

สหกรณ์โคนมสันกำแพง(ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด “เปิดร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมสันกำแพง(ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด  และเปิดศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์นม กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ (CIV)” สร้างจุดจำหน่ายในการจำหน่ายเมนูจากผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำนมดิบที่ได้มาตรฐาน และการแปรรูปนำนมเบื้องต้น

สหกรณ์โคนมสันกำแพง(ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2535 โดยในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 145 ราย มีน้ำนมดิบ จำนวน 27 ตัน/วัน จำนวนโคนมทั้งหมด 4,836 ตัว โครีดนม  2,136 ตัว  มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจำนวน  2  ศูนย์ มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐาน สามารถจัดการน้ำนมดิบที่ดีได้มาตรฐานกรมปศุสัตว์ จนได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นการต่อยอดการจัดการน้ำนมอย่างครบวงจรทั้งด้านการแปรรูปและการจัดจำหน่าย จึงได้เข้าร่วมโครงการการสร้างร้าน “นมหน้าฟาร์ม” กับ กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคนมที่ผลิตได้ในชุมชนจากกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโดยตรง ให้ชุมชนได้รับประทานนมคุณภาพดี อร่อย สดใหม่ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม โดยร้านนมหน้าฟาร์มจะเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) ซึ่งเป็นนมที่ได้จากการพัฒนาตั้งแต่สายพันธ์โคนม กระบวนการเลี้ยงโคนม การรีดน้ำนม และการขนส่งน้ำนมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีเชื้อจุลินทรีย์ต่ำ ปลอดโรคและยาปฏิชีวนะ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นการบริโภคนมในชุมชนทุกช่วงวัย ให้ประชากรในชุมชนมีสุขภาพดี และยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชน ภูมิภาค ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีรายได้เพื่อการเลี้ยงดูตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน

อีกทั้งสหกรณ์โคนมสันกำแพง(ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด ยังตั้งอยู่ในเขต ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village, CIV) 1 ใน 9 แห่งของประเทศไทย โดยเป็นชุมชนเมืองเก่ากว่า 700 ปีที่มีตำนานมากมาย ในลักษณะ “ร้อยเรื่องเล่า” มีแหล่งท่องเที่ยงและแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ที่เกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดเชียงแสน วัดเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ที่ยังคงความสมบูรณ์ หมู่บ้านทอผ้าวิถีดั้งเดิม การปั้นภาชนะที่เป็น เอกลักษณ์ และอีกหลากหลายจุดเรียนรู้ โดยยังรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้านมีความผูกพันภายในชุมชน มีความ โอบอ้อมอารีมีน้ำใจ และ วิถีชีวิตแบบ “บ้านจุ้ม เมืองเย็น” (บ้านที่อุดมสมบูรณ์ เมืองที่สงบร่มเย็น)  ทำให้ ต.ออนใต้  มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมเยือน และขณะนี้สหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด ได้พร้อมแล้วที่จะเป็นจุดเรียนรู้ด้านการเลี้ยง การจัดการน้ำนมรวมถึงการแปรรูปน้ำนม อีกจุดหนึ่งของ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต.ออนใต้ ต่อไป

โดยในพิธีงานได้รับเกียรติจากนายสรวิศ   ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง  ชิมผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนาหลากหลายเมนู ชมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ อร่อย ถูกหลักอนามัย และได้คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนมครบถ้วน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต.ออนใต้ และการนำชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต.ออนใต้ อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น