“ลำปางปลายทางฝัน” จุดหมายปลายทางของทุกความฝัน “คนทันสมัยต้องไปลำปาง”

เมื่อได้เวลาออกไป “เที่ยว” กันอีกครั้ง เราเลือกที่ไปเที่ยวที่ไม่ไกลมากสำหรับเวลาที่เรามีอย่างจำกัด 2 วัน 1 คืน กับ “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” จังหวัดลำปาง ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมือง “ปลายทางฝัน”…!!!

“เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนกิ่วลม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน และมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ณ บริเวณเขื่อนกิ่วลม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

“เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง ซึ่งทางจังหวัดได้กำหนดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการทำงาน ในการพัฒนาจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนตามวาระการพัฒนาที่ 3 “ลำปางปลายทางฝัน” ที่มุ่งให้ลำปางก้าวข้ามเมืองผ่าน สู่จุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยจังหวัดลำปางกำหนดฝันของนักท่องเที่ยว ไว้ทั้งหมด 13 ฝัน ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย ทุกประเภทของการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ทั้งปี ภายใต้แนวคิด “คนทันสมัย ต้องไปลำปาง”

การจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นที่ลำปางตอนเหนือ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ ในช่วง green season โดยใช้เขื่อนกิ่วลมเป็นตัวนำ ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดลำปาง และรายได้จากการท่องเที่ยว และการจำหน่ายสินค้าชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยโซนต่างๆมากมาย อาทิ โซนอาหาร Food Truck โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นของ 3 อำเภอ โซนการแสดงบนเวที และโซนท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ดำเนินงานภายใต้ Theme งานที่เน้นใช้ความคิดริเริ่ม ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนประสานดำเนินการ จากส่วนราชการของจังหวัดและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกส่วน รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางสมาคมท่องเที่ยวอำเภอแจ้ห่ม วังเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง และสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา

สำหรับอำเภอแจ้ห่มและวังเหนือนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการล่องแพในเขื่อนกิ่วลม , วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ , ไร่ทรัพย์หมื่นแสน , วัดสบลืน และตลาดปลาบ้านสา

“เขื่อนกิ่วลม” เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยกรมชลประทานได้พัฒนาลำน้ำวัง ได้ทำการก่อสร้างโครงการชลประทานกิ่วลม เขื่อนเก็บกักน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบต่างๆ เขื่อนมีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Gravity Dam ตัวเขื่อนมีความสูงจากท้องน้ำเดิม 26.5 เมตร กว้าง 5.35 เมตร ยาว 135 เมตร ปริมาณเก็บกักน้ำสูงสุด 112 ล้านลูกบาศก์เมตร และต่ำสุด 6 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพื่อการเกษตรในเขตอำเภอเมือง และบางส่วนของอำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ และอำเภอห้างฉัตร และส่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาในเทศบาลนครลำปาง

ที่นี่ทุกๆท่านสามารถลงแพท่องเที่ยวในตัวเขื่อนได้อย่างสบายๆ โดยในแพมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และความบันเทิงครบครัน จะกิน จะดื่ม จะลงเล่นน้ำในแพ  พร้อมกันนี้ในเขื่อนยังมีทัศนียภาพที่สวยงามและสถานที่ที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกด้วย อาทิ แหลมชาวเขื่อน ผาเกี๋ยง ผางาม ทะเลสาบสบพุ และหมู่บ้านชาวประมงบ้านสา

“วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์” หรือ “วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่ในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แต่เดิมบนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอแจ้ห่ม มาอย่างยาวนาน แต่เมื่อก่อนยังไม่มีการทำถนนขึ้นดอย ดังนั้นพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาจึงต้องเดินเท้าผ่านป่าทึบและหน้าผาสูงชัน เพื่อขึ้นไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ต่อมา หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล (พระเทพวิสุทธิญาณ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเท้า พลังศรัทธาของท่านจึงเป็นที่มาของการสร้างวัดขึ้น ประกอบกับในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชสมภพครบ 200 ปี ทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

วัดแห่งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ วัดบริเวณชั้นล่าง นักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปจอดในบริเวณหน้าวัด และขึ้นรถบริการของทางวัด ในสนนราคาท่านละ 90 บาท เพื่อขึ้นไปเที่ยวชมวัดบริเวณชั้น 2 ที่วัดชั้น 2 แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท องค์พระธาตุสีทอง และเจดีย์สีขาว 5 องค์อยู่ริมชะง่อนผาหิน ที่ต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปอีกราวๆ 800 เมตร เมื่อมาถึงจุดนี้ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับวิวทัศน์อันสวยงาม และลมเย็นๆที่เข้ามาทายทัก จนทำให้ท่านลืมความเหนื่อยไปทันตา งานนี้ถ้าจะให้ดี ควรขึ้นมาชมวัดในยามเช้าตรู่ เนื่องด้วยจะมีทะเลหมอกให้ได้ชมด้วย

“ไร่ทรัพย์หมื่นแสน” สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งในอำเภอแแจ้ห่ม มีร้านกาแฟ มีดอกไม้อันสวยงามนับพันๆหมื่นๆดอกอยู่เต็มสวน ให้ท่านได้ชมและได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ  ทั้งนี้ที่นี่ยังมีสวนน้ำให้ได้เล่นน้ำเย็นๆอีกด้วย โดยที่นี่เสียค่าเข้าชมท่านละ 50 บาท และค่าลงสระเล่นน้ำ 100 บาทต่อท่าน

“วัดสบลืน” วัดโบราณอายุกว่า 500 ปี ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังเหนือ เป็นวัดที่มีหอคำอันสวยงาม ข้างในหอคำประดิษฐานพระพุทธรูป “พระไม้สักแกะสลักพระเจ้าทันใจ” ที่แกะขึ้นด้วยไม้สักทั้งองค์ นอกจากนี้หากขึ้นไปข้างบนวัด ในส่วนของ “ดอยพระบาท” ยังมีรอยพระพุทธบาทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรากฎอยู่บนหิน ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร และยาว 120 เซนติเมตร โดยเป็นรอยพระบาทข้างซ้าย นอกจากนี้ในส่วนของบริเวณหน้าผา ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองเห็นอำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือได้อีกด้วย

และ “ตลาดปลาบ้านสา” เป็นตลาดในอำเภอแจ้ห่ม ที่คนชอบกินปลาจะต้องแวะ เนื่องด้วยที่นี่มีปลาจากเขื่อนมาขายให้ได้เลือกซื้อเลือกหามากมาย ทั้งปลาสด ปลาแห้ง และเมนูที่นำปลามาปรุงพร้อมรับประทาน แถมยังมีอาหารสด อาหารแห้ง ให้เลือกซื้อในราคาเป็นกันเอง

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนของอำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือเท่านั้น ทั้งสองอำเภอยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งดีๆอีกมากมาย รอให้ทุกท่านได้มาสัมผัส สนใจก็มาท่องเที่ยวกันได้…เขาว่ากันว่า “คนทันสมัย ต้องไปลำปาง”…!!!

…………………………………………..

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

-สำนักงานจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-265014 E-mail : lampang@moi.go.th
-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-226919 , 054-224254 E-mail : lampang@mots.go.th
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง โทรศัพท์ 054-222214 E-mail : tatlampang@tat.or.th

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น