กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขิน ภายใต้โครงการ ยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กำหนดจัดงานงานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle กิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (ปลายน้ำ) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ และ กิจกรรมสร้าง การรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา วันที่ ๖ – ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

 

โดยกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขินภายใต้โครงการยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส ห้องนกยูง ชั้น ๓  เป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั่วไป และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามรถ มีชื่อเสียงเสียงเป็นที่ยอมรับ อย่าง ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการ สำนักส่งเสริม  ศิลปวัฒนธรรม มช.  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Ecodesign) ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหน้าคณะทราปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Osisu (ธุรกิจผลิตภัณฑท์ี่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม) และคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ดีไซน์ไดเรกเตอร์ บริษัท นิวอาไรวา จำกัด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ในฐานะหน่วยดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องเขิน ภายใต้โครงการ ยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   โดยการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขินของกิจกรรมภายในโครงการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเขินให้กับกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพให้เหลือ ๑๕ ราย  รวมไปถึงดำเนินการคัดเลือก จากการผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเขิน จำนวน ๑๕ ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบ และพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (กลางน้ำ)

อีกทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ยังสามารถสมัครคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อเข้าประกวด  ในการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลอีกด้วย แบ่งออกเป็น 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับที่  1 จำนวน 1 รางวัล   มูลค่า                   50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 รางวัล   มูลค่า         30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล  มูลค่า         20,000 บาท

รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล มูลค่า                           10,000 บาท

และโชว์ผลงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร สามารถดาวโหลดใบสมัครและเกณฑ์การประกวดได้ที่ เพจ facebook หัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรม Liftstyle

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ โทร ๐๕๓ ๒๔๕ ๓๖๑ และ บจก.เทลเดม จำกัด โทร ๐๕๓ 213 885

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น