ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก นำทีมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานส่งเสริมการขาย “More Fun@ตะวันออก : สีสันแห่งความสุข”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ประกอบด้วย สานักงานพัทยา ระยอง จันทบุรี ตราด กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคภาคตะวันออกกับจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากภูมิภาคภาคเหนือซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวชายทะเล ให้เดินทางกระจายตัวสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมากขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกได้พบปะและนาเสนอกิจกรรมและสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจากภาครัฐและเอกชน (Buyer) จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง จึงกาหนดจัดงานส่งเสริมการขาย ภายใต้งาน “More Fun@ตะวันออก : สีสันแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม U Nimman Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ และในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Sannn Hotel Chiangrai จังหวัดเชียงราย

นายอรรถพล วรรณกิจ รองผู้อานวยการภูมิภาคภาคตะวันออก กล่าวว่า การจัดงาน “More Fun@ตะวันออก : สีสันแห่งความสุข” ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานส่งเสริมการขายแบบ B2B หรือ Business to Business จัดให้มีเวทีเพื่อเจรจาธุรกิจ เสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก ทีมีศักยภาพในการรองรับการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศึกษาดูงาน จากภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ชุมชนทีมีอัตลักษณ์ชัดเจน โรงแรมที่สามารถรองรับกลุ่มประชุม อบรม สัมมนา รวมทั้งความพร้อมของโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ ทางน้า และทางบก

การจัดงาน “More Fun@ตะวันออก : สีสันแห่งความสุข” ในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการเดินทางเข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออก และใช้บริการสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ห้องประชุมสัมมนา การใช้งานพื้นที่ Co-Working Space การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของทีมงาน (Team Building) การใช้บริการสนามกอล์ฟที่ได้รับมาตรฐาน รวมถึงแหล่งศึกษาดูงานในชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนในภาคตะวันออกมากขึ้นเช่นกัน อีกทั้ง นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้น ภาคตะวันออกจึงต้องการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวมานาเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น