ผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารอปท.พบประชาชนในพื้นที่อ.กัลยานิวัฒนา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเชิงรุก โดยให้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ช่วยเหลือ และหาทางบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน 37 จัดหน่วยบริการให้ความรู้ ตอบข้อสงสัย รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ตลอดจน เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจน และด้อยโอกาส

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอบคุณประชาชนทุกคนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ที่ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าเป็นอย่างดี โดยกำชับขอให้ใช้อย่างมีคุณค่าและรักษาอย่างยืนยาว ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นจุดแข็งและจุดเด่นของพื้นที่นี้ และหวังว่าจะช่วยกันสร้างป่าเพิ่มเติมให้มีพื้นที่สีเขียวเต็มพื้นที่
รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ
ขณะเดียวกัน ขอให้ประชาชนน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดำเนินชีวิตแบบพอประมาณ และดำรงวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น