กรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนให้กำลังใจการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ของสสก.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2562

นายนิธิพันธ์ เข่งทอง ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม  สำนักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางการดำเนินงาน โดยยึดหลัก Smart & Strong Together เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สสก.6  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาข้าราชการที่บรรจุใหม่ ในสังกัดของหน่วยงาน ทั้ง17 จังหวัด ของกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นในระหว่างวันที่ 8 -17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 153 ราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ด้านพื้นฐานเทคโนโลยีการเกษตร ก่อนที่จะไปทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงานงานนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ

เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์กับเกษตรกร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ออกมาเยี่ยมเยียนและติดตามนิเทศงานการพัฒนาบุคลากร ของ สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาให้กำลังใจ ผู้ดำเนินการจัดอบรม ทีมงานวิทยากรและน้องๆที่เข้ารับการอบรม  ได้เห็นน้องๆที่เข้าอบรมทุกคนมีความสนใจและตั้งใจฝึกปฏิบัติจากกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยลงมือปฏิบัติจริง

ทางกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังว่าทุกคนหลังจากผ่านการอบรมแล้ว จะมีความรู้ มีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น มีความมั่นใจในด้านวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้น สามารถนำความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของเกษตรกรเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการแข่งขันการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศที่สูงขึ้นในยุคปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น