สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมบุคลากรบรรจุข้าราชการใหม่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ

นายนเรศ. ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดูแลพื้นที่การเกษตรใน17 จังหวัดภาคเหนือ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญอันดับแรก ที่ต้องเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะนักส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุราชการรุ่นใหม่ ซึ่งจบการศึกษามาหลากหลายสาขาแต่ยังขาดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการเกษตร จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขในการดำรงอาชีพการเกษตร ผอ.สสก. 6 จังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2561-2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แต่งตั้งบรรจุข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่17 จังหวัดของภาคเหนือ จำนวน 153 ราย

สำนักงานฯ จึงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาบุคลากร สร้างหลักสูตร พัฒนาบุคลากร ดังกล่าวด้านเทคโนโลยีการเกษตรพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับบริบทของเกษตรกรในภาคเหนือ เพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้จาการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (selF-directed learning) ชึ่งออกแบบการอบรมเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรกปูพื้นฐานวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่สำคัญพร้อมฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ช่วงที่ 2 ให้นำความรู้ไปฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ช่วงสุดท้าย มานำเสนอผลการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยวางแผนพัฒนาบุคลากรไว้ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2562 โดยคาดหวังว่าบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ และสามารถเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ด้วยความมั่นใจ เกิดการยอมรับของเกษตรกรต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น