บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น SUN

นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น SUN ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราเพิ่มหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 21.5 ล้านบาท จากที่ได้ปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 43 ล้านบาท คิดเป็น 79.98% ของกำไรสุทธิปี 2561 โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จ่ายปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น