12-18 พฤษภาคม 2562 จังหวัดแพร่เชิญร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

จังหวัดแพร่ (จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒) มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ เมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก นอกจากนี้มีแหล่งทางธรรมชาติและสุขภาพ สามารถพักผ่อนชื่นชม ศึกษา เรียนรู้การรักษาสุขภาพกายใจ ให้ได้รับความเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติและโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกทั้ง มีทำเลที่ตั้ง ที่สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ และกลุ่มประเทศในภูมิภาคคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ มีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้

ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ มีการจำลองการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี พระคู่บ้าน คู่เมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖2 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.๒๕๖2  เวลา ๑6.oo น. ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ซึ่งถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่มาตั้งแต่ช่วงบูรณะเมือง เพื่อแสดงถึงความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ทั้งศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย วิถีชีวิตและประเพณีของจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำโดยพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสหยศ  วงศ์บุรี   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่  พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมร่วมเป็นประธานในพิธี

เริ่มกิจกรรมด้วย การจำลองขบวนแห่เครื่องสักการะพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ภายในขบวน ประกอบไปด้วย ขบวนแห่เครื่องสูง เครื่องสักการะ การแสดงกลองปูจา การแสดงชุดไหว้สาหลวงพ่อพระพุทธโหศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมือง การสาธิตตัดตุงไส้หมู ตุงช่อ สาธิตการทำสวยดอกไม้ และสาธิตการเขียนภาษาล้านนา

งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีเป็นงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานระดับจังหวัดขึ้น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดขบวนสักการะหลวงพ่อพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระราชทานห่มองค์พระ เทศน์มหาชาติ การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมการเดิน-วิ่ง วิสาขบูชา การประกวดแข่งขันตีกลองปูจา และพิธีเวียนเทียน เป็นต้น โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ซึ่งตรงกับสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2562 อันเป็นประเพณีทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จังหวัดแพร่ขอเชิญร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

 โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ชมขบวนแห่สักการะหลวงพ่อโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี จำนวน 12 ขบวน เริ่มเคลื่อนขบวนจากตลาดแพร่ปรีดาไปตามเส้นทางถนนเจริญเมืองมายังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ชมการแสดงชุดไหว้สาพระพุทธโกศัยฯ นอกจากนี้จะมีกิจกรรม นมัสการหลวงพ่อพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีเป็นประจำทุกวันในห้วงการจัดงาน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น