“Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย ภายใต้แนวคิด อยู่เย็น เป็นสุข

“Water Festival 2019 เทศกาลวิถีนํ้า…วิถีไทย” เป็นหนึ่งในเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม…ที่ไหนก็มีสุข โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ที่ต้องการ บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อร่วมกัน เรียนรู้ ส่งเสริม สืบสาน มรดก และวัฒนธรรมไทยสู่คนไทย และสากล พร้อมตอกย้าแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยให้มีความยั่งยืน ด้วยการผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน

โดยในปีนี้ งาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีนํ้า…วิถีไทย” นับเป็นปีพิเศษที่ได้รับความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ อีกทั้งได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย โดยในปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ที่เป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมที่ต้องการผสานไทยและอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย อัตลักษณ์ที่งดงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก โดยการจัดงาน“Water Festival 2019 เทศกาลวิถีนํ้่า…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ มีกาหนดจัดขึ้นระหว่างในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ใน 4 ภาค ของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ จัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ พิธีรดน้าดาหัว , ทาบุญไหว้พระ เสริมสิริมงคล , สรงน้าพระ , ก่อเจดีย์ทราย , กิจกรรมทำความสะอาดวัด และชุมชนใกล้เคียง พร้อมกิจกรรมเสื้อเก่าแลกเสื้อลายดอก , กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม , การออกร้านค้าชุมชน โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จำกัด เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น