กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน “ประเพณีปอยส่างลอง” ประจำปี 2562

นายประจวบ  อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีปอยส่างลอง” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน : กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางเครือวัลย์  ธรรมายอดดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นายอมร  ศรีตระกูล ประธานชุมชนคุณธรรมฯ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้บริการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าว

โดย กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำมิติวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในเวทีโลกด้วยการส่งเสริม สืบสานและยกระดับประเพณีของท้องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ อีกทั้งได้รวบรวมประเพณี เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบหนังสือและจัดทำเป็นอีบุ๊คเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประเพณีที่มีความโดดเด่น

ประเพณีปอยส่างลอง เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมให้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น เนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาช้านาน มีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีคติความเชื่อที่เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วยอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและมีศีลธรรม เป็นงานประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสืบทอดประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริงโดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่)  โดยจะมีพิธีเปิดงาน ณ วัดผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น