คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันต้อหินโลก หวังให้ประชาชนตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการตรวจตา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาจักษุวิทยา จัดให้มีกิจกรรมงานวันต้อหินโลก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ในเรื่องเกี่ยวกับต้อหิน ให้มีการตื่นตัว และทราบถึงความสำคัญของการตรวจตาในเวลาที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี

ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์ หัวหน้าสาขาต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันโรคต้อหิน เป็นสาเหตุของภาวะตาบอดของประชากรในเมืองไทยและทั่วโลก คิดเป็นอันดับสองรองจากโรคต้อกระจก แต่ภาวะตาบอดที่เกิดจากโรคต้อหินไม่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้ตามปกติ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรค อัตราความชุกของโรคต้อหินพบเพิ่มขึ้นตามอายุ ในประเทศไทยผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี พบมีความชุกของโรคร้อยละ 2 และเพิ่มเป็นร้อยละ 6 เมื่ออายุมากกว่า 60 ปี ผู้ป่วยต้อหินในระยะแรกจะไม่มีอาการผิดปกติ ไม่มีตามัว ไม่มีปวดตา หากไม่ได้รับการตรวจตาเพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจะมีอาการตามัว มองเห็นภาพแคบลงเรื่อยๆ จนกระทั่งตาบอดในที่สุด ปัจจุบันมีผู้ป่วยต้อหินเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาจักษุวิทยา จึงได้จัดงานวันต้อหินโลก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ในเรื่องเกี่ยวกับต้อหิน ให้มีการตื่นตัวและทราบถึงความสำคัญของการตรวจตาในเวลาที่เหมาะสม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โถงด้านหน้างานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการ เสวนาเรื่อง“โรคต้อหิน” โดย ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์ หัวหน้าสาขาต้อหิน ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงค์วนา ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร และผศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ คณาจารย์จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตรวจคัดกรองโรคต้อหิน รับคำแนะนำจากจักษุแพทย์ บริการตรวจดวงตา วัดความดันลูกตา ถ่ายภาพจอประสาทตา การแสดงจากแพทย์ประจำบ้าน  และแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา พร้อมตอบปัญหาชิงรางวัล จับสลากชิงรางวัล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น