กรมป่าไม้ร่วมกับคณะนักศึกษา วปรอ. รุ่น 4010 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กรมป่าไม้ร่วมกับคณะนักศึกษา วปรอ. รุ่น 4010 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  เพื่อให้คนในชุมชนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  พร้อมด้วย ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพันธ์  ประธาน วปรอ. 4010  และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4010) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ และประชาชนบ้านเวียงด้ง  ร่วมกันปลูกต้นยางนาจำนวน 300 ต้น ซึ่งกรมป่าไม้ได้เพาะพันธุ์จากต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน (สายเก่า) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 ของพื้นที่ในประเทศภายในปี 2580  พร้อมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักความหวงแหนช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้  ป่าที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง หมู่ที่ 11  เป็นป่าชุมชนแห่งแรก….  ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจากชาวบ้านในพื้นที่ ที่ขายที่ดินทำกินของตนเองให้กลุ่มนายทุน ต่อมาทางราชการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าดังกล่าว  และได้ผลักดันให้มีการนำพื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนแห่งแรกของอำเภอหางดง เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  จำนวน  1,920 ไร่  ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันดูแล รักษาเพื่อป้องกันการรุกล้ำผืนป่า จนสามารถฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น