วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ มช ร่วมกับ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์การแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ณ ชั้น 1 ห้อง 112 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัทดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ และวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจในยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเชิงดิจิทัลของประเทศ ด้วยการสนับสนุนทั้งทางด้านการเงิน การร่วมออกแบบเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนการจัดสรรที่ปรึกษา พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆรวมถึงให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานจริงกับบริษัทฯตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม พร้อมต่อยอดโครงการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในอนาคต

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน โดยวิทยาลัยและบริษัท จะร่วมกันคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไปปฏิบัติงานจริงกับบริษัทในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะในเชิงลึก ตลอดจนมีความพร้อมหากนักศึกษาประสงค์จะสมัครเข้าเป็นบุคลากรของบริษัทต่อไปในภายหน้าเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยแล้ว

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือกันและสนับสนุนการดำเนินโครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักศึกษา การออกแบบเนื้อหาที่ใช้ในการสอน การฝึกสอนในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา (Boot Camp) และการควบคุมดูแลการเข้าไปปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาในขณะที่ปฏิบัติงานกับบริษัท จึงเป็นข้อตกลงความร่วมมือจากทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ที่ช่วยให้มิติในด้านบทบาทการศึกษาได้ก้าวพัฒนาไปอีกขั้น อันส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมปรับตัวเตรียมเข้าสู่การทำงานได้ต่อไปในอนาคต

ด้านนายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักของบริษัทฯในการพัฒนาเทคโนโลยีและสรรหานวัตกรรมเพื่อนำมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคธุรกิจและสังคมแล้ว ยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา ที่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ มีทักษะเชิงลึก พร้อมที่จะรองรับความท้าทายต่างๆในทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การร่วมมือกับ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

โดยบริษัทฯให้การสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆทั้งด้านเงินทุน การร่วมออกแบบเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นที่ปรึกษา พร้อมกับจัดสรรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานจริงกับบริษัทตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์และเรียนรู้การทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะเวลาของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่ เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 แผนการจับคู่ตำแหน่งงาน เดือนมกราคม –เมษายน 2562 แผนการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน และเดือนพฤษภาคม 2562-เมษายน 2563 การปฏิบัติงานที่บริษัทดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
หวังว่าโครงการนี้ฯจะเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในโลกดิจิทัลต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น