โครงการสรรค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนวงการการศึกษาไทยสู่การเดินหน้าสร้างสรรค์สังคมจับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดตั้งโครงการ  “สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯและทางมหาวิทยาลัย” ต่อยอดสู่ความเป็นหนึ่งด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมวางแผนเป็นโครงการนำร่องในการขยายออกสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คุณ วราวุธ นาถประดิษฐ์ รองผู้จัดการทั่วไป  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน เราเห็นว่า แรงขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบการทำงานคือบุคลากรในองค์กร ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหนุนขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น เราจึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา ทั้งทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ทำงานอย่างเป็นระบบจึงทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนั้นเรายังร่วมพัฒนามาตรฐานการจัดการการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์จากบุคลากรประจำการของสถานประกอบการโดยตรง อาทิเช่น

1)ด้านการรับบุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ หรือรับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลง

2)ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต

3)ด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อเป็นวิทยากร ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตรอุดมศึกษา

4)ด้านกิจกรรมทางการศึกษา   จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงตามกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

ทั้งหมดนี้คือการวางรากฐานมาตรฐานระบบการศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด   เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึง  เข้าใจ กระบวนการทำงานได้อย่างดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดศักยภาพตนจนประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

ด้าน ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า “ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มใจแทนนักศึกษาอย่างมากทื่ทาง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมและแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  เพื่อที่จะช่วยเปิดมุมมองและแนวคิดให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมา พร้อมพัฒนาต่อยอดสู่วิชาชีพในอนาคต

—————————————————————————————————————————————

เกี่ยวกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้านการขนส่งพัสดุด่วนชั้นนำของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นทางด้านการขนส่งพัสดุขนาดเล็กที่มีขนาดสูงสุดถึง 30 กิโลกรัมต่อกล่อง รับประกันด้วยยอดการขนส่งพัสดุที่มีมากกว่า 1,000,000 ชิ้นต่อวัน โดยบริการจัดส่งถึงมือผู้รับภายในวันถัดไป (ND) สามารถให้บริการครอบคลุมมากถึงเกือบร้อยเปอร์เซนต์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำการให้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ช่วยสนับสนุนให้ผู้รับมีตัวเลือกสำหรับช่องทางในการชำระค่าสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือชำระโดย QR ผ่าน Rabbit LinePay เมื่อได้รับสินค้าที่หน้าบ้านอีกด้วย

 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตบัณฑิตได้มากกว่าปีละ 2,800 คน เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรทั้งภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และเอกชน โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น