เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่างิ้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่างิ้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่

        

        การดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่างิ้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายพงศ์ศักดิ์  เพชรคงแก้ว รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ออน กล่าวว่า การเปิดหมู่บ้านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้จักบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน มากขึ้น  เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน  นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ กระจายอยู่ภายในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแกนสำคัญในการบริหารจัดการหมู่บ้านให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้สวยงามเรียบร้อยประชาชนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี พัฒนาสินค้า OTOP ในชุมชนให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวในรูปแบบของที่ระลึก ค้นคว้า รวบรวม พัฒนาสำรับพื้นถิ่น

นางยุพา  จันดี พัฒนาการอำเภอแม่ออน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก – เมืองรอง และระดับชุมชน ซึ่งอำเภอแม่ออน พิจารณาแล้วเห็นว่า บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินโครงการนี้ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ และมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาหลากหลาย การมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับตำบลออนเหนือมีพื้นที่ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งมีผู้นำและชุมชนที่เข้มแข็ง

          กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการท่องเที่ยวและนิทรรศการสาธิตศิลปหัตถกรรม บ้านป่างิ้วฟังเพลงเพราะเล่าเรื่องเมืองล้านนาโดยศิลปินล้านนา น้อง ปฏิญญา และ อ้อม รัตนัง

วันที่ 27 กันยายน 2561 เลือกช้อปสินค้าคุณภาพหลากหลายผลิตภัณฑ์ จากชุมชนบ้านป่างิ้วตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตลาดมีโชค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น