“ย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร ” วันที่ 28 – 30 กันยายนนี้ ณ ชั้น B เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่องาน “ย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร” ภายใต้การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมย่อยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายณัฐปคัลภ์  อัครวิชญ์ รองผอ.ททท.สนง.พระนครศรีอยุธยา และ นายสัมฤทธิ์  กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้จัดการโครงการ) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่องาน “ย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร” ภายใต้การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมย่อยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การท่องเที่ยวของพระนครศรีอยุธยา มีกระแสมาแรงมากส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการเข้ามาถ่ายทำละคร ที่มีบทเกี่ยวกับอยุธยา ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามรอยละครจำนวนมาก โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในขณะที่การท่องเที่ยวก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด เริ่มตั้งแต่จังหวัดร่วมกับกรมศิลปากรจัดระเบียบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมานานในเรื่องมรดกโลก เป็นหนึ่งในเรื่องที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เงื่อนไขมา โดยปีที่ผ่านมาจังหวัดได้ดำเนินโครงการเนรมิตอยุธยา ในการปรับปรุงอินฟราสตรักเจอร์ต่าง ๆ ทั้งถนน กล้องวงจรปิด ไฟจราจร การนำสายไฟฟ้าลงดิน การทำป้ายเส้นทางต่าง ๆ การซ่อมแซมโบราณสถาน และจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ประมาณ 7-8 จุด เช่น วัดไชยวัฒนาราม ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้ศึกษาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างภาค รวมไปถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ต่อไป

นายณัฐปคัลภ์  อัครวิชญ์ รองผอ.ททท.สนง.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (Amazing Thailand tourism year) ในขณะที่แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล จึงต้องดำเนินการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว และเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดอยุธยาโดยใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ และพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และจัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป

นายสัมฤทธิ์  กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้จัดการโครงการ) กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล จึงดำเนินการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว และเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าว “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ด้วยคุณค่าของพื้นที่ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยกว่า 417 ปี เป็นจุดกำเนิดด้านอารยธรรมในทุกๆ ด้านของสังคมไทย และได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ตะวันตกให้เป็น 1 ใน 16 เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

โดยแนวทางหนึ่งในการยกระดับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา คือ การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานตลอดทั้งปี ใช้จุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น มาต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในแหล่งมรดกโลกอยุธยาประมาณ 7 ล้านคนต่อปี แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นศูนย์รวมความรู้ในระดับชาติ แต่ปัจจุบันยังเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมเท่าที่ควร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้น เพื่อเป็นช่วยเพิ่มคุณค่าความเป็นมรดกโลกแห่งการเรียนรู้ และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มมากขึ้น

โดยภายในงานจะมีการจัดการแสดงสินค้า ออกบูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการแสดงจากศิลปิน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ ชั้น B เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น