พาณิชย์ลำพูน จัดเสวนาและแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดงานเสวนาผู้ประกอบการและแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานสากล

สามารถนำสินค้าไปจัดจำหน่ายในตลาดที่มีการแข่งขันด้วยคุณภาพและกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำพูน ร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับและจดจำของผู้บริโภคทั่วไป และสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายในตลาดที่มีการแข่งขันด้วยคุณภาพและกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการจะมีการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียน และการออกแบบจัดทำตราสินค้าโลโก้ ออกแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ Package รวมทั้งตรวจวิเคราะห์สารอาหารเพื่อจัดทำฉลากผู้ชนะการประกวด จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสินค้าอินทรีย์ จึงได้กำหนดเน้นทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์เมืองเกษตรปลอดภัย โดยมีเป้าหมายคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในการผลิตและการร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ

จังหวัดลำพูน จึงเร่งดำเนินการส่งเสริมความรู้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่ม โดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ โดยเน้นนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการแปรรูป การสร้างสรรค์ตราสินค้า (Logo) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้มีความน่าสนใจและนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดทั้งระบบ ONLINE และ OFFLINE เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

จังหวัดลำพูนถือว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ลำไย กระเทียม หอมแดง ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์และคำขวัญประจำจังหวัด โดยมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการทำในรูปของเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เนื่องด้วยการทำเกษตรอินทรีย์มีความแตกต่างกับการทำเกษตรทั่วไป เพราะตามหลักการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและผลิตอาหารที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะไร้สารปนเปื้อน แสดงถึงมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับว่ามีมูลค่ามากกว่ามูลค่าทางการค้าอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น