สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 3 “การนวดแผนไทย”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “การนวดแผนไทย” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิไล  วิชัยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมโครงการต่อเนื่อง หัวข้อที่ 3 เรื่อง “การนวดแผนไทย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการนวดแผนไทยในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวอำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง โดยหลักสูตรการเรียนรู้นวดแผนไทยนี้เป็นการที่ผสมผสานระหว่างแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์ ผู้ฝึกอบรมต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบอาชีพได้ รวมระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 25 วัน (วันที่ 6 – 10, 13 – 17, 20 – 24, 27 – 31 สิงหาคม 2561, วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่สะเมิง – หางดง จำนวน 30 คน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง เป็นโครงการต่อเนื่องจากการที่สำนักงานพัฒนาพิงคนครได้ส่งเสริมให้เส้นทางหางดง – สะเมิง เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว อันนำไปสู่การสร้างงานกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น