อช.ศรีลานนา เชียงใหม่เดินหน้าประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาอุทยาน (PAC) การดูแลรักษาป่าอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปิง

นายภูพิชิต  ช่วยบำรุง  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ประจำปี ครั้งที่ 2/2561 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  โดยมีพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เป็นประธานในการประชุม   พร้อมด้วยกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน ประกอบด้วย กอ.รมน.จ.ชม.   ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ผู้แทนชุมชน อ.พร้าว ผู้แทน อ.แม่แตง อ.เชียงดาว และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้กว่า 25 คน

โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จในการดูแลผืนป่าอนุรักษ์พื้นที่กว่า 8 แสนไร่ในเขต 3 อำเภอ (อ.พร้าว อ.แม่แตง และอ.เชียงดาว) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังเครือข่ายชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าต้นน้ำสำคัญแห่งนี้  ซึ่งสอดรับกับการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ตาม 7 ยุทธศาตร์ ของรัฐบาล กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์  อย่างต่อเนื่อง  โดยสรุปอุทยานแห่งชาติศรีลานนาสามารถดูแลรักษาผืนป่าอนุรักษ์ได้ถึง 85%

พร้อมกันนี้นายภูพิชิต ช่วยบำรุงได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินในการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งที่ผ่านมาอช.ศรีลานนา ได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการใช้เทคโนโลยีทั้ง GPS อากาศยานไร้คนขับ  (Drone)  แทปเลต   อนาคตจะนำ Camara Tap”จับก่อนตัด” เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผืนป่า อนาคตจะได้วางแผนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่ชุมชน

จากการใช้เทคโนโลยีสำรวจ ตั้งแต่ปี2556-ปัจจุบัน สามารถสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินขอราษฎรสำเร็จ 71 หมู่บ้าน 11,784 แปลง พื้นที่จำนวน 75,242 ไร่   คิดเป็น 95%  ขอคืนพื้นที่ได้ 2,413 ไร่  และทำการปลูกป่าได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนปลูกป่ารวมพื้นที่ 5,742 ไร่

ทั้งนี้ ประชุมยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ PAC ทุกท่าน เสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลืออุทยานต่อไป   นอกจากนี้ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการPAC ใหม่เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้จะหมดวาระลงวันที่ 4 กันยายน  ซึ่งจะได้มีการนำเสนอรายชื่อต่อแต่งตั้งเพื่อเดินหน้าดูแลผืนป่าอนุรักษ์แห่งนี้ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น