สัมผัสมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ วิถีล้านนา

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว MICE และการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์ปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกซึ่งจะสามารถรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นถิ่นสู่รูปแบบการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่นและเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานเครื่องเขิน งานเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา งานหล่อ และบุดุนโลหะ งานทอผ้า งานแกะสลัก และผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสานและงานศิลปะกระดาษต่างๆ

อัตลักษณ์เหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น “มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา” อย่างแท้จริง  ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยว   ในจังหวัดเชียงใหม่และเขตอารยธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  วิถีชีวิตและชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสู่กลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่เคยเป็นที่นิยมในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร่วมสัมผัสอารยธรรมแห่งล้านนา ซึ่งพบกับการแสดงนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยว “สัมผัสมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ วิถีล้านนา” การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา บูธจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในด้านเชิงหัตถกรรม เชิงสุขภาพ เชิงผจญภัย การท่องเที่ยวโดยชุมชนและชาติพันธ์ อีกทั้งโรงแรม ที่พัก ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ กว่า ๔๐ บูธ

กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ได้จัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น