ท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชมวัดศรีสุพรรณ

จากคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2557 ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อ 6.6 ในด้านการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย สร้างสิ่งจูงใจ และอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลบรรยากาศ การท่องเที่ยว อีกทั้ง นโยบายการสร้างรายได้ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว ยกระดับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการประชุมการสัมมนา และการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดแนวทางนโยบายด้านการท่องเที่ยวในเรื่องการเร่ง เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนตลาดท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวม และความจำเป็นในการปรับตัว โดยการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และการปรับตัวหลังจากก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมของช่าง 10 หมู่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวิถีชีวิตของช่างทำเครื่องเงินให้กลับมามีชื่อเสียงเหมือนเดิม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รักษาวิถีชีวิตฝีมือเครื่องเงิน แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีพุทธ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่อการเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชนเป็นอีกวิธีในการฟื้นฟูวิถีชีวิต เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ชีวิตดั้งเดิม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดศรีสุพรรณนั้นเป็นวิถีของชุมชนเมืองซึ่งมีความหลากหลาย แต่ยังมีวัดเป็นศูนย์กลางสืบทอดและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสืบมา โดยมีประเพณีวัฒนธรรมตามเทศกาล เช่น วันสงกรานต์ ลอยกระทง การทำพิธีสักการะพระพิฆเนศในช่วงวันเสาร์ที่สองของเดือนเมษายน การเทศน์มหาชาติล้านนา พิธีสืบชะตาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น แต่สิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทุกวันคือ การทำหัตถกรรมเครื่องเงินของช่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาร่วมกันสร้างอุโบสถเงิน การเรียนการสอนหัตถกรรมเครื่องเงินให้กับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ โดยเน้นให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน “วัดศรีสุพรรณ” ชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ พบกับการย้อนรอยอดีตอาณาจักรล้านนา แหล่งผลิตเครื่องเงินที่เป็นชุมชนวัฒนธรรมสัมผัสชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกชมและอุดหนุนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน จากร้านค้ากว่า 40 ร้านค้าและนิทรรศการประวัติศาสตร์ย้อนรอยอารยธรรมล้านนา “วัดศรีสุพรรณ” การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นี้ ณ วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น