อพท.เดินหน้าเผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated)  ร่วมกับนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561 รวม 4 วัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 60 คน ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนที่จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจาก 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง  พะเยา และแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาคีเข้าร่วมการอบรม เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลลวงเหนือ สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงราย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดลำพูน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลขุนยวม เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้เห็นชอบให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) ที่ อพท.ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ อพท.จึงเดินสายจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (CBT Integrated) แก่ชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวครอบคลุม 37 จังหวัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 คาดว่าจะมีผู้ร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 500 คน ซึ่งการอบรมชุมชนและภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งนี้ ถือเป็นเวทีครั้งที่ 6 จากทั้งหมด 9 เวที  ซึ่งในวันที่ 3 ของการอบรมจะมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำหรับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางและเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  ให้สามารถบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

“ทำท่องเที่ยว เก่งคนเดียวไม่ได้ ทำท่องเที่ยวโดยชุมชน แม้จะต่างชุมชน ต่างหน่วยงาน หลายคน หลายหัวใจ แต่เป้าหมายต้องเดียวกัน หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ หรือ CBT Integrated นี้ ได้รับการพัฒนาขึ้น จากการถอดบทเรียนการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. มาตลอดระยะเวลา 6 ปี โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติ และข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับชุมชนในหลากหลายบริบท ครอบคลุมตั้งแต่ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน การประเมินศักยภาพชุมชน ทักษะการเป็นนักพัฒนาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจมุมมองทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ง อพท.ดำเนินงานในฐานะคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง” นางพัฒน์มาศ กล่าว

วิทยากรในเวทีนี้ ประกอบด้วย นางสาววรรณวิภา ภานุมาต รองผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. ,วิทยากรสันทนาการและกระบวนการจากสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท., ผู้แทนจากชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน, นายพรหมเมธ นาถมทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้แทนจากสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และมี นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6  เป็นประธานกล่าวปิดงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น