เปิดศูนย์ NEC จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน (NEC) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและพัฒนากําลังคน อาชีวศึกษา รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน (NEC) และประธานการประชุมติดตามการดําเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตามที่นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทํายุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นจํานวน 17 ศูนย์ ประกอบด้วย ภาคกลาง 3 ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ศูนย์ ภาคตะวันออก 3 ศูนย์ ภาคใต้ 3 ศูนย์ และภาคเหนือ 3 ศูนย์ คือ ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์จังหวัดนครสวรรค์
สําหรับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (NEC) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นศูนย์การประสานงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และเป็นศูนย์หลักในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลระดับภาค คือ ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและพัฒนากําลังคน อาชีวศึกษา รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ศูนย์ประสานงานฯ ได้จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลโปรแกรม (Big Data System) ให้กับหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลใน สถานศึกษา 8 จังหวัด รวม 69 แห่ง (ภาครัฐ 44 แห่ง เอกชน 25 แห่ง)
ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (NEC) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบกับการ ขับเคลื่อน มีแนวคิดในการคิดวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการของสถานประกอบการ การวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อให้เป็นการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม ใช้กลไกมาตรฐานอาชีพ เพื่อกํากับคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งจะเป็นสาระที่จําเป็นของช่างอุตสาหกรรม
จากนั้น พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้มอบนโยบายข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงานฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา โดยให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ อาทิ เครื่องกําจัดเชื้อโรคในหมวกนิรภัยด้วยหลอดโอโซน อุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ำร้อน โดรน ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ เครื่องบริหารปอดระบบนับจํานวนอัตโนมัติ ถุงมือพูดได้ ฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น