มทร.ล้านนา เตรียมเดินหน้าผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 11 หลักสูตร

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการประชุมการรับมอบนโยบายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนสมรรถนะสูง โดย ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ตามนโยบายของ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ในการพิจารณาสนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนสมรรถนะสูงจำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิศวกรรมแม่พิมพ์ด้วยระบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอน รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ แบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL)

หลักสูตรอบรมระยะสั้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการซ่อมบำรุงอากาศยาน, ระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการและบริการภาคพื้นแก่ธุรกิจการบินและระดับปริญญาตรีวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน รูปแบบการบูรณการการเรียนกับการทำงาน WiL และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม RMUTL : Smart Farmer School

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL)หลักสูตรอบรมระยะสั้น อิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะ

โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการเรียนการรู้กับการทำงานและการวิจัยอุตสาหกรรม (การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL),

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL) จนถึงหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยมีการเปิดรับผู้ที่ทำงานอยู่หรือที่เรียนจบไปแล้วกลับมาเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่ออัปเกรดวิชาชีพ การต่อยอดนักศึกษาระดับปวช.ปวส.กับมัธยมปลายในอัตราส่วนร้อยละ 70:30 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะดำเนินการผลิตพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงจนถึงปริญาเอกตามโครงการนี้กว่า 3,550 คน เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี2561-2565) ของรัฐบาลต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น