หมู่บ้านศก.พอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

หมู่บ้านศก.พอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ สืบเนื่องจากการริเริ่มนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว 10 หมู่บ้าน 10 อำเภอ การที่จะสามารถสร้างความสนใจและผลักดันให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยหลากหลายปัจจัย เพื่อผลักดันการสร้าง(จำลอง/ทดลอง)ศูนย์กลางในการเรียนรู้ของแต่ละหมูบ้าน เพื่อเป็นสถานที่แรกในการจะประชาสัมพันธ์หมู่บ้านของตนเอง เพื่อผลักดันในแต่ละหมู่บ้าน ให้ร่วมมือกันในการปรับแต่งทัศนียภาพ เพื่อความสวยงาม ดึงดูด และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว(ตามสภาพความเป็นอยู่เดิม และตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง) ทำให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูประเพณีศิลปวัฒนธรรมของตนเอง เกิดการประสานงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน และภาคเอกชนที่สามารถสื่อและนำนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม นำไปสู่ความภาคภูมิใจและเห็นถึงความสำคัญของตนเองเป็นการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป


สำหรับ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบนั้น ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 อำเภอ รวม 10 หมู่บ้าน ได้แก่


1.บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด ปรากฏพบแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ ถูกเรียกจากท่องถิ่นว่า ออนเซนแบบไทย เป็นแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าพันธุ์ดีของโครงการหลวง

2.บ้านพระบาทสี่รอย หมู่ที่ 6 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม มีวัดพระพุทธบาทสี่รอย สถานที่มีสำคัญคือรอยพระพุทธบาททับซ้อนกันถึงสี่รอยบนแท่นหินขนาดใหญ่

3.บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 อำเภอเชียงดาว แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามคือ ดอยหลวงเชียงดาว

4 .ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม มีหัตถกรรมอันเลื่องชื่อคือ ผ้าตีนจก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น

5.บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านยึดหลักสืบสานการแสดงพื้นบ้าน ฟ้อนนก ฟ้อนโต ฟ้อนดาบ มีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สลีปิงจัยแก้วกว้าง

6.บ้านโป่งกว๋าว หมู่ที่ 3 ตำบลสะเมิง อำเภอะเมิง มีทรัพยากรธรรมชาติส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศ

7.บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง มีสภาพใกล้ชิดธรรมชาติ พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

8.บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จากความโดดเด่นทางด้านธรรมชาติ สภาพแวดล้อมสวยงามอากาศบริสุทธิ์ แหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ

9.บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง ผลผลิตหัตถกรรมชุมชนที่โดดเด่น ร่มแม่วาง หรือ จ้องหาง

10.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ มีสถานที่ท่องเที่ยวคือผาช่อ มีผลผลิตชุมชน อาทิ ใส่อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม

สำหรับกิจกรรมในการดำเนินงานจะเป็นการสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาหมู่บ้านฯตามแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน มีการศึกษาดูงานหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านละ 2 ผลิตภัณฑ์ มีการจัดแสดงเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยหวังว่าการจัดโครงการจะทำให้เกิดการสร้างความสนใจและผลักดันให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ชมวิถีชีวิตล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น สร้างความภาคภูมิใจในชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น