ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินครั้งใหญ่(CEMEX2017)

การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (CEMEX 2017)
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินกรณีการขู่วางระเบิดอากาศยาน เนื่องจาก ปัจจุบันภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ยังมีแนวโน้มสูงมากและ
อากาศยานมักจะตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการก่อเหตุ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 น. นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินประจำปี 2560 ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) ในฐานะท่าอากาศยานที่ให้บริการ อากาศยานพาณิชย์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศจัดขึ้น ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 ว่าด้วย ระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน และตามมาตรฐานสากล ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี ในภาคผนวกที่ 14 ตอนที่ 7 ว่าด้วย “การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน ของท่าอากาศยาน” DOC 9137 กำหนดให้ท่าอากาศยาน ต้องมีแผนฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลอง (Table-top Exercise) อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง ยกเว้นในช่วง เวลาหกเดือนที่ดำเนินการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ การฝึกซ้อมบางส่วน (Partial Exercise) อย่างน้อยปีละครั้ง

สำหรับในปีที่ไม่มี การฝึก ซ้อมเต็มรูปแบบหรือแล้วแต่กำหนด และการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) อย่างน้อยสองปีต่อครั้ง กอรปกับนโยบาย ด้านความปลอดภัยของ ทอท.ได้กำหนดให้ท่าอากาศยาน ในกำกับดูแลทุกแห่ง ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี งบประมาณ เพื่อทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง และความชำนาญ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนทดสอบขีดความสามารถของเครื่อง มือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและ กู้ภัย การแพทย์ ข่ายการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ผู้โดยสารและ สายการบิน


การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินในปีนี้ ได้ดำเนินการฝึก ซ้อม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบทที่ 9 เรื่องการขู่วาง ระเบิดอากาศยานและอาคารสถานที่ (Bomb threat on aircraft) เนื่องจากปัจจุบันภัยคุกคาม จากการก่อการร้ายยังมี แนวโน้มสูงมาก และอากาศยานมักจะตกเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ของการก่อเหตุ ทั้งนี้ได้สมมติสถานการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ทชม.รับ แจ้งทางโทรศัพท์จากผู้ไม่หวังดี ว่ามีวัตถุระเบิดในสัมภาระของ ผู้โดยสารของสายการบิน AB เที่ยวบินที่ AB101 ซึ่งจะเดินทาง ไปยังประเทศ ABC หลังรับแจ้งเหตุ ทชม.ได้ แจ้งไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนฉุกเฉิน บทที่ 9 เรื่อง การขู่วางระเบิด อากาศยานและอาคารสถานที่ และนำเครื่องบิน ลำดังกล่าว เข้า จอดที่หลุมจอด Isolate Parking พร้อมทั้งลำเลียง ผู้โดยสารและ ลูกเรือจำนวน 180 คน ออกจากอากาศยาน ไปยังพื้นที่ศูนย์รับรอง ผู้ประสบภัย (Bus Gate 11-14) และขนถ่าย สัมภาระลงจาก อากาศยาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยทำลายวัตถุ ระเบิด (Explosive Ordnance Disposal : EOD) ตรวจสอบ แต่ขณะขนถ่ายสัมภาระ ออกจากอากาศยานได้เกิดเหตุระเบิดจากสัมภาระบรรทุก แรงระเบิด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ซึ่ง ทชม.ได้ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำผู้โดยสาร ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งโรงพยาบาล ขณะที่เจ้าหน้าที่ EOD ได้ทำการพิสูจน์ทราบ กระเป๋าสัมภาระที่เหลือ เมื่อพบว่าปลอดภัยจึงให้ผู้โดยสารมาพิสูจน์ ความเป็นเจ้าของ โดยแบ่งกลุ่มคราวละ 10 คน อย่างไรก็ตาม เหตการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้โดยสารทั้งหมด ในเที่ยวบินนี้อยู่ใน ฐานะของผู้ต้องสงสัย จึงต้องถูกยกเลิก การเดินทางโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง และส่งให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรภูพิง คราชนิเวศน์ดำเนินการต่อไป

 

การฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกหน่วยที่ เข้าร่วมทำการฝึกซ้อม โดยเฉพาะสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ได้ ให้การสนับสนุนอากาศยานและบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมครบตาม องค์ประกอบที่กำหนดไว้ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทชม.หวังเป็น อย่างยิ่งว่า การฝึกซ้อมในครั้งนี้ นอกจากสร้างความพร้อมของทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ยังจะ ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ที่เข้ามาใช้บริการว่า ทชม.มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ามา ใช้บริการได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ อันจะเป็นผลดีต่อ ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
********************
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์)
โทรศัพท์ 0 5392 2224 โทรสาร 0 5327 7284

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น