จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

ททท. จับมือพันธมิตรด้านท่องเที่ยว จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการท่องเที่ยวแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่นการให้บริการที่น่าประทับใจ เพิ่มทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมงาน

สำหรับโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ในภูมิภาคภาคเหนือนั้น ททท. กำหนดจัดขึ้น ณ ห้อง CGV3 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 โดยคาดว่าจะมีหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนจากภาคเหนือ สนใจเข้าร่วมงาน รวมจำนวนกว่า 500 คน อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สถาบันการศึกษา สายการบิน กรมศุลกากร สถานพยาบาลของรัฐ โดย ททท. ได้เชิญวิทยากรเพื่อช่วยให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ได้แก่ นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และพ่อหลวงธีรเมศว์ ขจรรัตนภิรมย์ ผู้ริเริ่มโฮมสเตย์หมู่บ้านแม่กำปอง ในหัวข้อ
“การเป็นแนวร่วมและเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลนักท่องเที่ยว” ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ และอาจารย์เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงเครือข่าย” และ อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ กูรูด้านภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร ในหัวข้อ “เจ้าบ้านที่ดีกับการส่งเสริมให้ภูมิภาคภาคเหนือเป็น Preferred Destination”

ทั้งนี้ ททท. มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์องค์กร คือเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination)อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้อย่างยั่งยืน นั้น ททท. เล็งเห็นความสำคัญในการบูรณาการเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าในการส่งมอบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาท ความสำคัญของเจ้าบ้านที่ดีซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยอาศัยเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยคาดว่า ภายหลังการอบรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น 

มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว นำมาซึ่งการต้อนรับและบริการที่สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับผู้มาเยือน อันจะเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ ให้เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป

     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น