“มนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 2565″ร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ

Read more

แถลงข่าวการจัด “ประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565” เชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากล

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more