คจ.สช. ประกาศ 3 วาระสุขภาพปี 66 ‘สุขภาวะทางจิต-จัดการน้ำ-พื้นที่เศรษฐกิจ’ พัฒนาสู่ ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16’

ที่ประชุม คจ.สช. เห็

Read more

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ สำนักงานประสานนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว) และกองเลขาสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีนโยบายสาธารณะ “สานพลัง สร้างเมืองเจียงใหม่…เพื่อรองรับสังคมสูงวัย” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการสุ

Read more