“บ้านกลอเซโล” ไม่ได้มีดีแค่หมอก ชูเป็นชุมชนตัวอย่าง ยึดระบบเกษตรที่เลี้ยงดูป่า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการหลวง

บ้านกลอเซโล หมู่ 6 ต

Read more

องคมนตรี มอบโล่ พร้อมใบรับรองและเกียรติบัตร ให้กับ 17 ชุมชน ในโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง

นายจรัลธาดา กรรณสูต

Read more

สวพส. ผนึกกำลัง วว. ลงนาม MOU เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สวพส. นำองค์ความรู้จากโครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นที่สูง ลดจุด Hotspot เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สวพส.จับมือมร.ชม.ลงนามMOUเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการให้บริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สารสกัดCBDจากกัญชงกับประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร และเครื่องสำอาง

นักวิจัยจากสถาบันวิจ

Read more

สวพส. ร่วมแรง ร่วมใจ มอบเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยชาวบ้าน สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สวพส.ผนึกกำลังร่วมกับสวก.และสพว.พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

ผอ.สวพส ประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ผู้อำนวยการสถาบันวิจ

Read more

สวพส. เผยแนวทางที่เหมาะสม ในการปลูกพืชผักคุณภาพบนพื้นที่สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

Read more