เปิดแล้วการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565″งามอย่างมีคุณค่าตัวแทนเชื่อมโยงล้านนาสู่สากล”

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

แถลงข่าวการจัด “ประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565” เชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากล

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more