ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ดันหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรม LifeStyle จัดโชว์แสดงผลงานที่เมญ่าฯ เชียงใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรร

Read more

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขิน ภายใต้โครงการ ยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Read more