ปิดโครงการกับงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ในภาคเหนือตอนบน1″

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่“

วันที่ 29 กรกฎาคม 25

Read more

สถาปนาหอการค้าเชียงใหม่สมัยที่ 22 “วโรดม ปิฎกานนท์” ประธานชูนโยบายนวัตกรรมดิจิตอลเชื่อมการค้าสู่ตลาดต่างประเทศ

หอการค้าจังหวัดเชียง

Read more